• Privacy verklaring

 

Beautique by Monique | SKIN & NAILS respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Een en ander is vastgelegd in onderstaande gebruiksvoorwaarden. 

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u onderstaande gebruikersvoorwaarden.  

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy verklaring is de enige versie die van   

 toepassing is zolang u de website bezoekt totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

 

Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

1.   Website (hierna ook “De website”): beautiquebymonique

2.   Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Beautique by Monique | SKIN & NAILS, gevestigd te Voorstraat 374033AB Lienden, kvk-nummer: 30247023.

  1. 3.      M. van den Bergh is de functionaris gegevensbescherming van Beautique by Monique | SKIN & NAILS. Zij is te bereiken via info@beautiquebymonique.nl of via  +31 623273475.

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. De website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt wordt, mag u niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

 

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Wanneer u op onze website komt en u één van de contact/registratie formulieren opent, vragen wij u om persoonsgegevens. We vragen zo min mogelijk. We volgen u locatie niet en vragen u ook geen ook geen toegang tot foto’s. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden door de beheerder gebruikt voor het onderhouden van relaties met u waaronder het eventueel verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder; u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om goederen en diensten bij u af te leveren.

Alle gegevens die wij van u ontvangen worden opgeslagen, op een beveiligde server geplaatst en zo goed mogelijk beschermt tegen diefstal en misbruik. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautiquebymonique.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wanner u een verzoek doet tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal de beheerder u hierover binnen 1 maand informeren. Dit verzoek kunt u, vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs indienen via info@beautiquebymonique.nlMaak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van u privacy.

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

De beheerder hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Iedere persoon die bij de beheerder toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@beautiquebymonique.nl

De beheerder verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening.  Met bedrijven die uw gegevens verzamelen of verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkers-overeenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

De beheerder neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beautique by Monique | SKIN & NAILS) tussen zit.

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u als  bezoeker van de website wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens , privacyverklaring of gebruikersvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen, via info@beautiquebymonique.nl

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@beautiquebymonique.nl.

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden maximaal 2 jaar na de laatste betaling van product of dienst bewaart.

 

Artikel 11 – Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij een bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.  

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.   

– Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Hiermee kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

  Totdat u op de website het gebruik accepteert, plaatsen wij geen niet geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Voorts verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: info@beautiquebymonique.nl.

 

 

 

 

Adres 

Moerasmos 19
3904 BV Veenendaal

T.  06 - 232 73 475
E.  info@beautiquebymonique.nl

KVK 30247023

HUIDVERZORGING  | HUIDVERBETERING 

ACNE, LITTEKEN, COUPEROSE , ANTI-AGING 

EPILEREN, HARSEN, WENKBRAUWEN VERVEN

GELLAK |  VISAGIE